Komórki organizacyjne

Strona głównaKomórki organizacyjne Osoby starsze i niepełnosprawne

Osoby starsze i niepełnosprawne

Osoby starsze i niepełnosprawne

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

al. Monte Cassino 2

75- 412 Koszalin

 

Kierownik: Katarzyna Wilczak-Socha

email: dsn@mopr.koszalin.pl

tel. (94) 316 03 42

pokój nr 217-228 – pracownicy socjalni, tel: 94/316-04-10 (pracownik dyżurny)

pokój nr 224 – kierownik.

 

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych zajmuje się:

 • rozpoznawaniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
 • kwalifikowaniem ww. grupy osób do uzyskania pomocy w formie pomocy instytucjonalnej (dzienne domy pomocy, domy pomocy społecznej) oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy,
 • świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Zasady przyznawania świadczeń

Przyznanie pomocy społecznej w formie skierowania do ośrodka wsparcia, umieszczenia w domu pomocy społecznej, świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowania do środowiskowego domu samopomocy  odbywa się w drodze decyzji administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Decyzję administracyjną wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia podania, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia, w przypadkach pilnych, w terminie 2 dni od otrzymania zgłoszenia.

 

Świadczenie usług opiekuńczych

Zakres usług, uzależniony od rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, obejmuje:

 • czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, ubieranie, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie odleżynom i odparzeniom itp.
 • czynności gospodarcze – zakup artykułów spożywczych, przygotowanie posiłku lub jego dostarczanie, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitarnego i pomieszczenia, w którym podopieczny przebywa, pranie odzieży, palenie w piecu itp.
 •  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Usługi świadczone są przez Dział Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nadrzędnym celem przyznawanym przez Ośrodek specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi jest:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 • motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 • nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
 • asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,
 • wspieranie psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jaką ponoszą świadczeniobiorcy, ustalana jest w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzależniona jest od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

 

Od dnia 28 kwietnia 2017 roku koszt jednej roboczogodziny za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 24,70 zł, zaś koszt jednej roboczogodziny za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 40,00 zł.

 

Domy Pomocy Społecznej

Informacje dotyczące kierowania mieszkańców Koszalina do domów pomocy społecznej znajdują się na stronie:
http://mopr.koszalin.ibip.pl/

 

Dzienne domy pomocy

Dzienne Dom Pomocy przeznaczone są dla osób w wieku +60, będących mieszkańcami Koszalina, o ograniczonej sprawności psychofizycznej wymagających wsparcia ze względu na wiek, trudną sytuację materialną lub rodzinną, szukających kontaktu i przyjaźni oraz pragnących w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas. Osoba ubiegająca się o pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest zobowiązana do wypełnienia formularza w ramach rekrutacji wstępnej, przed złożeniem wniosku.

1. Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek" ul. Piłsudskiego 64, tel. 94 34 19 267
2. Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior+” ul. Teligi 4, tel. 94 717 08 98

Więcej informacji nt. funkcjonowania i oferty dziennych domów pomocy można uzyskać na stronie:

http://dps.koszalin.ibip.pl/public/?id=192857

 

Środowiskowe domy samopomocy

 1. Środowiskowe Domy Samopomocy w Koszalinie przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, przewlekle chorych psychicznie lub z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz trudnościami w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym
  Filia „Odrodzenie”, ul. Odrodzenia 34, tel.: 94 341-92-71, 341-91-72
  Filia „Przyszłość”, ul. Zwycięstwa 119, tel.: 94 341-92-93
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności), mających trudności w samodzielnej egzystencji  i funkcjonowaniu społecznym.
  Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Budowniczych 6, tel.:  94 716 09 77

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej,
 5. Uchwała Nr XXIX/399/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 roku z późn. zm.
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
  i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 6. Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XI/135/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku z późn. zm. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pogodna Jesień „Senior+” i Dziennym Domu Pomocy „Złoty Wiek”.

 

Zasady kierowania, umieszczania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

W sytuacji braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej (DPS) to instytucja, której zadaniem jest między innymi zapewnienie - osobom tego wymagającym - całodobowej opieki, zamieszkania, wyżywienia, pomocy w  podstawowych, najważniejszych czynnościach życiowych.

Aby ubiegać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należy przy tym pamiętać, że osobę kieruje się do domu pomocy społecznej na jej wniosek (przy świadomym wyrażeniu woli) lub jej przedstawiciela ustawowego.

Następnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym, który przeprowadzi wywiad środowiskowy i sprawdzi sytuację zdrowotną, materialną i życiową danej osoby. W dalszej kolejności należy skompletować niezbędną dokumentację (m.in. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o dochodach albo decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia).

Na podstawie skompletowanej dokumentacji właściwy Ośrodek wyda decyzję o skierowaniu i umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub odmówi takiego skierowania.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłata zostaje ustalona w formie decyzji administracyjnej. Koszt utrzymania 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie wynosi 3 894,04 zł.

W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec. Mieszkaniec płaci nie więcej niż 70% swojego dochodu.

Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić pełnej opłaty za dps to koszty obciążają kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców).

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa art. 61 ustawy o pomocy społecznej określając, że:

a) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są osobami samotnie gospodarującymi, a ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, to kwota dochodu, która pozostanie po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium (tj. 2 103,00 zł),

b) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są członkami rodziny, a posiadany dochód na osobę rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1 584,00 zł);

W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności lub gdy osoba skierowana do domu pomocy społecznej nie ma osób zobowiązanych do pomocy, różnicę pomiędzy opłatą osoby skierowanej a kosztem pobytu ponosi gmina, z której osoba została skierowana.

 

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

 1. Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, al. Monte Cassino 2, II piętro, godziny przyjęć: 7.00 – 15.00.
 2. Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, godziny przyjęć: 7.00 – 15.00.
Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x