Komórki organizacyjne

Strona głównaKomórki organizacyjne Osoby starsze i niepełnosprawne

Osoby starsze i niepełnosprawne

Dział ds.Osób Starszych i Niepełnosprawnych
al. Monte Cassino 2
75- 412 Koszalin
 
Kierownik: Katarzyna Wilczak-Socha
tel. (94) 316 03 42

pokój nr 225, 226, 226A, 227, 228 – pracownicy socjalni, tel: 94/316-04-09, 316-04-10, 316-04-11, 316-04-12,

pokój nr 224 – kierownik.

 

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawych zajmuje się:

 • rozpoznawaniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
 • kwalifikowaniem ww. grupy osób do uzyskania pomocy w formie pomocy instytucjonalnej (dzienne domy pomocy, domy pomocy społecznej) oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy,
 • świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Zasady przyznawania świadczeń

Przyznanie pomocy społecznej w formie skierowania do ośrodka wsparcia, umieszczenia w domu pomocy społecznej, świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowania do środowiskowego domu samopomocy  odbywa się w drodze decyzji administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Decyzję administracyjną wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia podania, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia, w przypadkach pilnych, w terminie 2 dni od otrzymania zgłoszenia.

 

Świadczenie usług opiekuńczych

Zakres usług, uzależniony od rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, obejmuje:

 • czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, ubieranie, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie odleżynom i odparzeniom itp.
 • czynności gospodarcze – zakup artykułów spożywczych, przygotowanie posiłku lub jego dostarczanie, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitarnego i pomieszczenia, w którym podopieczny przebywa, pranie odzieży, palenie w piecu itp.
 •  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Usługi świadczone są przez Dom Pomocy Społecznej.
 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nadrzędnym celem przyznawanym przez Ośrodek specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi jest:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 • motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 • nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
 • asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,
 • wspieranie psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jaką ponoszą świadczeniobiorcy, ustalana jest w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzależniona jest od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub rodziny ubiegającej się o pomoc.
 
Od dnia 28 kwietnia 2017 roku koszt jednej roboczogodziny za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 24,70 zł, zaś koszt jednej roboczogodziny za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 36,00 zł.

 

Domy Pomocy Społecznej

Informacje dotyczące kierowania mieszkańców Koszalina do domów pomocy społecznej znajdują się na stronie:
http://mopr.koszalin.ibip.pl/

 

Dzienne domy pomocy

Dzienne Dom Pomocy przeznaczone są dla osób w wieku +60, będących mieszkańcami Koszalina, o ograniczonej sprawności psychofizycznej wymagających wsparcia ze względu na wiek, trudną sytuację materialną lub rodzinną, szukających kontaktu i przyjaźni oraz pragnących w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas. Osoba ubiegająca się o pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest zobowiązana do wypełnienia formularza w ramach rekrutacji wstępnej, przed złożeniem wniosku.

1. Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek" ul. Piłsudskiego 64, tel. 94 34 19 267
2. Dzienny Dom Pomocy "Pogodna Jesień" ul. Teligi 4, tel. 94 717 08 98

Więcej informacji nt. funkcjonowania i oferty dziennych domów pomocy można uzyskać na stronie:

http://dps.koszalin.ibip.pl/public/?id=192857

 

Środowiskowe domy samopomocy

 1. Środowiskowe Domy Samopomocy w Koszalinie przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, przewlekle chorych psychicznie lub z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz trudnościami w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym
  Filia „Odrodzenie”, ul. Odrodzenia 34, tel.: 94 341-92-71, 341-91-72
  Filia „Przyszłość”, ul. Zwycięstwa 119, tel.: 94 341-92-93
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności), mających trudności w samodzielnej egzystencji  i funkcjonowaniu społecznym.
  Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Budowniczych 6, tel.:  94 716 09 77

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej,
 5. Uchwała Nr XI/134/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
 6. Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XI/135/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy „Pogodna Jesień” i Dziennym Domu Pomocy „Złoty Wiek”.

 

Zasady kierowania, umieszczania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

W sytuacji braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej (DPS) to instytucja, której zadaniem jest między innymi zapewnienie - osobom tego wymagającym - całodobowej opieki, zamieszkania, wyżywienia, pomocy w  podstawowych, najważniejszych czynnościach życiowych.

Aby ubiegać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należy przy tym pamiętać, że osobę kieruje się do domu pomocy społecznej na jej wniosek (przy świadomym wyrażeniu woli) lub jej przedstawiciela ustawowego.

Następnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym, który przeprowadzi wywiad środowiskowy i sprawdzi sytuację zdrowotną, materialną i życiową danej osoby. W dalszej kolejności należy skompletować niezbędną dokumentację (m.in. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o dochodach albo decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia).

Na podstawie skompletowanej dokumentacji właściwy Ośrodek wyda decyzję o skierowaniu i umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub odmówi takiego skierowania.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłata zostaje ustalona w formie decyzji administracyjnej. Koszt utrzymania 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie wynosi 3 894,04 zł.

W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec. Mieszkaniec płaci nie więcej niż 70% swojego dochodu.

Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić pełnej opłaty za dps to koszty obciążają kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców).

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa art. 61 ustawy o pomocy społecznej określając, że:

a) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są osobami samotnie gospodarującymi, a ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł), to kwota dochodu, która pozostanie po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium (tj. 1 902 zł),

b) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są członkami rodziny, a posiadany dochód na osobę rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514zł), kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1 542 zł);

W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności lub gdy osoba skierowana do domu pomocy społecznej nie ma osób zobowiązanych do pomocy, różnicę pomiędzy opłatą osoby skierowanej a kosztem pobytu ponosi gmina, z której osoba została skierowana.

 
 

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

 1. Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych, al. Monte Cassino 2, II piętro, godziny przyjęć: 7.00 – 15.00.

 2. Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, godziny przyjęć: 7.00 – 15.00.

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x